بخش قلب و عروق
مدیر بخش دکتر محمودی
کد نظام پزشکی 67587587
مدرک تحصیلی دکترای قلب

شامل امکانات فوق پیشرفته تحت لسانس کشور یونان و با استفاده از نوین ترین روش های طب قلبی و عروقی در سراسر جهانشامل امکانات فوق پیشرفته تحت لسانس کشور یونان و با استفاده از نوین ترین روش های طب قلبی و عروقی در سراسر جهانشامل امکانات فوق پیشرفته تحت لسانس کشور یونان و با استفاده از نوین ترین روش های طب قلبی و عروقی در سراسر جهانزیر بخش های قلب و عروق


بخشی یافت نشد